Scurt istoric al Bursei de Valori din Moldova

În orice ţară dezvoltată rolul de indicator al pietei valorilor mobiliare aparţine bursei de valori, menită să îndeplinească funcţiile unei pieţe organizate, asigurînd un „loc de întîlnire” a cererii şi ofertei. în rezultat pentru vînzător şi cumpărător este obţinut cel mai bun preţ. Funcţia de bază a bursei de valori este dezvoltarea pieţei bursiere organizate, orientată spre crearea infrastructurii şi acordarea serviciilor ce asigură efectuarea tranzacţiilor civile între participanţii pieţei valorilor mobiliare, avînd ca obiect valori mobiliare. Aici se concentrează toată informaţia referitoare la cerere şi ofertă privind valorile mobiliare, ceea ce creează cele mai favorabile condiţii pentru determinarea cursului valorilor mobiliare şi formarea unui spaţiu centralizat de comerţ. Reprezentînd o formă a pieţei organizate, bursa de valori are specificul său, ceea ce o deosebeşte de alte pieţe, în special de pieţele financiare.

În luna iunie 2002 Bursa de Valori a Moldovei a marcat cea de-a şaptea aniversare de la fondare. Din punct de vedere al procesului de formare a bursei de valori ca moment istoric, nu este un termen mare. în acelaşi timp, însă, este o „epocă” intreagă de dezvoltare a bursei de valori, a ţării în întregime.În perioada de dezvoltare Bursa de Valori a Moldovei a parcurs o cale deloc usoară de evoluţie a devenirii sale. Baza legislativă şi normativă, din momentul formării bursei fiind modificată, în prezent a căpătat o calitate nouă şi a influenţat activitatea tuturor participanţilor pieţei de valori, inclusiv şi bursa de valori.

In continuare prezentăm o succintă informaţie referitoare la Bursa de Valori a Moldovei.

Scurt istoric.

În luna decembrie 1994, în baza Legii cu privire la circulaţia valorilor mobiliare şi bursele de valori, a fost fondată Bursa de Valori a Moldovei (BVM), reprezentînd o societate pe acţiuni de tip închis.  La crearea bursei au participat 34 de fondatori – participanţi profesionişti la piaţa valorilor mobiliare. Primele negocieri au avut loc la 26 iunie 1995, considerată ziua de „naştere” a Bursei de Valori a Moldovei.

Odata cu deschiderea Bursei a fost creata baza juridică şi organizatorică, ele contribuind la realizarea proceselor complexe pe piaţa de capital.

Graţie susţinerii din partea SUA (ajutor acordat prin Agentia Statelor Unite ale Americii pentru dezvoltare), Bursa de Valori este inzestrată cu tehnologii moderne de tranzacţionare.

Potrivit opiniei experţilor internaţionali (1998) ai Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Bursa de Valori a Moldovei este o organizaţie ce se dezvoltă rapid şi progresează, în mod strălucit se distinge dintre noile burse de valori din Europa de Est, cu un grad minimal de risc. începînd cu luna mai 1995 BVM este membru activ al Federatiei Burselor Euro-asiatice (FBEA), creată în 1995 la iniţiativa Bursei de Valori din Istambul, ale carui obiective principale sunt:\r\n- dezvoltarea pieţei de capital a ţărilor-membre privind perfecţionarea structurii organizatorice;\r\n- soluţionarea problemelor reglementării şi auto reglementării mecanismului pentru brokeri şi dealeri;\r\n- organizarea unui monitoring eficient;\r\n- elaborarea principiilor administrării corporative etc.

La etapa iniţiala de dezvoltare pentru Bursa de Valori au fost stabilite cerinţe privind mărimea capitalului social. La momentul fondării capitalul social al Bursei constituia 238 000 lei, în 1998 era de 392 000 lei şi în prezent acesta este de 500 000 lei. Normativele suficienţei capitalului social de 1 000 000 lei şi a fondului de garanţie de 30 la sută din capitalul social stabilite de legislaţie în prezent sunt respectate.

In anul 1998 BVM a fondat Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare (DNVM) – societare pe acţiuni ne comercială de tip închis. Acest eveniment a coincis cu jubileul de trei ani al primelor negocieri la Bursă. Odată cu dezvoltarea pieţei de capital cota parte de proprietate a BVM s-a micşorat şi acţiunile sunt împărţite între participanţii DNVM. Implementarea în 1998 a unui nou sistem de tranzacţionare, integrat cu sistemul de depozitare, a permis realizarea garantată şi operativă a negocierilor. Implementarea acestui sistem, la fel ca şi crearea DNVM, a fost posibilă graţie companiilor americane Prise Waterhouse şi USAID. La etapa iniţială numarul emitenţilor incluşi în sistemul depozitar era de 5, la finele anului 1999 acesta a atins cifra de 48. în prezent toate valorile mobiliare admise spre negocieri la Bursa se afla la Depozitarul Naţional, cu excepţia valorilor mobiliare ale fondurilor de investiţii.

In toamna  anului 2001 au fost aprobate comisioane şi taxe noi, ele fiind impărţite între Bursa de Valori şi Depozitarul Naţional. în aceeaşi perioadă, în bază de tender, a fost ales Preşedintele Depozitarului Naţional, precum şi banca unică de decontări pentru ambele structuri,  este efectuat monitoring-ul tuturor documentelor de constituire şi normative, se implementează în practică Concepţia Depozitarului Naţional elaborată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

In luna aprilie 2000 Bursa de Valori a Moldovei a obţinut statutul de organizaţie ne comercială de autoreglementare (OAR). Fiind organizaţie de autoreglementare Bursa este o parte componentă a mecanismului unic de reglementare a pieţei valorilor mobiliare,  inzestrată cu imputerniciri respective, elaborează reguli şi standarde ale activităţii membrilor săi.

Noile Reguli ale BVM, introduse în anul 2000, au schimbat calitativ mecanismul negocierilor. După doi ani de acţiune Regulile respective au suferit modificări şi completări esenţiale privind tehnologia efectuării tranzacţiilor.

In cadrul cerintelor stipulate în Reguli a fost adoptat un şir de regulamente, proceduri şi instrucţiuni ce reglementează activitatea Bursei. In afară de aceasta, au fost create Comisia Arbitrară şi Comisia de respectare şi examinare a chestiunilor ce ţin de incălcarea de către Membrii Bursei a Regulilor Bursei de Valori şi aplicare a măsurilor disciplinare.

Un moment pozitiv în dezvoltarea pieţei de capital a Moldovei şi în special a Bursei este apariţia indicelui bursier. La inceputul anului 2000 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a introdus în circulaţie indicele CNVM-32 (publicarea lui oficială a început în vara anului 2000). Indicele se calculează săptămînal după inchiderea şedinţei de vineri (sau a celei de luni) de tranzacţionare la BVM. Drept bază pentru calcularea indicelui respectiv a fost luat cel mai răspindit indice din lume – „Dow Jones”, calculat în regimul timpului real în baza rezultatelor negocierilor la bursa de valori din New-York. Structura portofoliului CNVM-32 practic reflectă structura produsului intern brut (PIB) în Moldova: 57,55 la sutaă din intreprinderile incluse în indice se referă la producerea produselor alimentare şi a băuturilor; 19,42 la sută – la industria uşoară; 15,85 – la industria grea şi 7,18 la sută – la sfera serviciilor.

Indicele bursier este necesar specialiştilor în scopul orientării lor mai precise în dezvoltarea economiei, precum şi urmăririi dinamicii de dezvoltare a acesteia. Investitorii autohtoni şi străini urmăresc în baza  indicelui respectiv integritatea investiţiilor sale. Specialiştii consideră acest indice nu întru totul clasic, întrucît economia Moldovei practic nu lucrează. El indică însă o anumită tendinţă pe piaţa de valori. Activitatea pieţei de valori în Moldova este prea redusă pentru ca indicele intr-adevar sa fie orientat spre planificarea financiară, speculaţie şi alte acţiuni. Posibil ca activitatea Bursei pe viitor să sporească odata cu limitarea considerabilă a activităţii pieţei extrabursiere. în prezent situaţia referitoare la CNVM-32 este de aşa natură că oscilaţiile acestuia într-o directie sau alta vor indica anumite tendinţe, daca nu pe piaţă, atunci vizavi de unii emitenţi.

Structura Bursei de Valori a Moldovei.

Organul suprem al Bursei este Adunarea generala a Membrilor. în perioada dintre adunările Membrilor administrarea reglementată şi eficientă a Bursei este efectuată de Consiliul Bursei constituit din 16 persoane alese pe un termen de un an. Realizarea eficientă a obiectivelor Bursei este asigurată de Preşedintele Bursei. Din anul 1997 funcţia de Preşedinte al Bursei de Valori a Moldovei o deţine dl Corneliu Dodu. Activitatea Bursei este realizată nemijlocit de Departamentele acesteia, ele efectuînd funcţii clar determinate în baza propriilor regulamente privind organizarea şi funcţionarea, aprobate de Preşedintele Bursei. în prezent în cadrul Bursei işi desfăşoara activitatea urmatoarele subdiviziuni şi departamente:

1)       Departamentul Listing, Marketing si Cotare  – se ocupa de înregistrarea valorilor mobiliare la bursă, cercetarea şi înscrierea valorilor mobiliare la Cota Bursei. Listing-ul este un sistem de susţinere a pieţei care creeaza condiţii favorabile pentru piaţa organizată, permite a depista cele mai sigure şi calitative valori mobiliare şi contribuie la sporirea lichidităţii lor. în departamentul respectiv sunt realizate urmatoarele obiective: politica de acţionariat, politica valorilor mobiliare şi politica dividendelor. Ca sursă de informare şi piată organizată Bursei îi este atribuit un rol deosebit în răspindirea oricărei informaţii referitoare la valorile mobiliare. Departamentul nominalizat publică lunar în Buletinul informativ „Bursa de Valori a Moldovei” informaţia privind valorile mobiliare admise spre circulaţie la Bursă, prezintă statistica şi analiza negocierilor bursiere, precum şi altă informaţie. Toată informaţia privind statistica tranzacţiilor bursiere este o proprietate a Bursei.

2)       Departamentul Clearing şi Decontări reprezintă totalitatea acţiunilor intreprinse de Departamentul specializat al Bursei în vederea colectării, verificării, corectării şi confirmării informaţiei referitoare la tranzacţionarea valorilor mobiliare la Bursă, perfectarea documentelor pentru executarea tranzacţiilor, precum şi stingerea obligaţiunilor de plată reciproce între Membrii Bursei.

3)       Departamentul pentru Supravegherea Pieţei realizează urmatoarele funcţii:

– respectarea corespunderii normelor şi cerintelor legislaţiei la realizarea activităţii Bursei şi a Membrilor ei;

– supravegherea – urmarirea permanentă a activităţii Membrilor Bursei şi a activităţii cu valorile mobiliare la Bursă în scopul asigurării comportamentului respectiv al Membrilor pe piaţa valorilor mobiliare, susţinerea gradului înalt de profesionalism, precum şi în scopul evitării oricaror manipulări pe piaţă;

– soluţionarea problemelor juridice.

4)       Departamentul Sistemul Electronic. Funcţiile Departamentului respectiv sunt supravegherea şi susţinerea sistemului electronic pentru tranzacţionare la Bursă.

Circulaţia valorilor mobiliare la Bursă.

Obiect al tranzacţiilor la Bursa de Valori sunt urmatoarele valori mobiliare:\r\n- valorile mobilare (cu excepţia acţiunilor fondurilor de investiţii mutuale şi pe intervale), a căror ofertă publică a fost inregistrată în modul stabilit de legislaţia;\r\n- valorile mobiliare de stat;\r\n- alte valori mobiliare şi instrumente financiare potrivit legislaţiei.

Bursa este în drept să inregistreze valorile mobiliare ce nu au restricţii de circulaţie liberă. Lista valorilor mobiliare corporative aflate în circulaţie la Bursă este structurată în două subdiviziuni:\r\n- valorile mobiliare înscrise la unul din nivelurile Cotei Bursei (trei niveluri);\r\n- valorile mobiliare înregistrate la Bursă (non-listing), ca, în funcţie de conformarea emitentului anumitor cerinţe de calificare, sunt repartizate în 2 sectoare: principal si secundar.

Condiţiile pentru înscrierea/menţinerea valorilor mobiliare la Cota Bursei diferă pentru fiecare nivel.

Pentru nivelul I de cotare:\r\n- capitalul social achitat nu mai puţin de 10 mln. lei;\r\n- emisia valorilor mobiliare nu mai putin de 10 mln. lei;\r\n- emitentul desfăşoară activitate timp de nu mai puţin de trei ani şi dispune de rapoarte financiare pe toată perioada menţionată;\r\n- emitentul trebuie sa fi obţinut profit net în ultimii doi ani de activitate;\r\n- raportul financiar pentru ultimul an de activitate este confirmat de către o organizaţie de audit.

Pentru nivelul II de cotare:\r\n- capitalul social achitat, nu mai puţin de 5 mln. lei;\r\n- emisia valorilor mobiliare nu mai puţin de 5 mln. lei;\r\n- emitentul desfăşoară activitate nu mai puţin de 2 ani;\r\n- raportul financiar pentru ultimul an de activitate este confirmat de către o organizaţie de audit.

Pentru nivelul III de cotare:\r\n- emitentul desfăşoară activitate timp de nu mai puţin de un an;\r\n- raportul financiar pentru ultimul an de activitate este confirmat de către comisia de cenzori a societăţii.

Sursa: www.kmarket.ro

Lasă un răspuns