Despre membrii bursei – practica internationala

În ceea ce priveşte persoanele care se asociază în vederea constituirii unei burse de valori, cele autorizate în mod expres, dobândesc calitatea de membri ai bursei, calitate din care derivă o serie de drepturi şi obligaţii. Principalul avantaj de care aceştia dispun este posibilitatea de a efectua direct tranzacţii cu titluri pe piaţa respectivă.\r\n

În general, acest drept are un caracter de exclusivitate, numai membrii bursei putând efectua operaţiuni cu titlurile cotate pe piaţă. În SUA şi Japonia, accesul exclusiv al membrilor este reglementat prin statute şi regulamentele pieţelor bursiere (NYSE, American Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange).

\r\n

Din punct de vedere al posibilităţii de acces la calitatea de membru, există două categorii de burse de valori. În cazul celor închise, numărul de locuri este limitat şi un terţ nu poate dobândi calitatea de membru decât dacă obţine un loc din partea unui titular. Aceasta este situaţia la NYSE, unde cel care doreşte să aibă acces la bursă trebuie să obţină locul (prin moştenire, cumpărare, închiriere sau în alt mod).

\r\n

Accesul la bursă nu este însă reglementat numai de instituţia respectivă; actele normative privind piaţa financiară stabilesc o serie de condiţii ce trebuie îndeplinite de cei care solicită calitatea de membru, aşa numitele criterii de eligibilitate. Astfel, în Japonia, de exemplu, nu pot fi membri ai bursei decât persoanele juridice, pe când la NYSE calitatea de membru revine în principiu unor persoane\r\nfizice, iar în cazul Marii Britanii, calitatea de membru al bursei poate fi dobândită atât de persoanele fizice, cât şi de persoanele juridice care îndeplinesc condiţiile legii.

\r\n

Dintr-un alt punct de vedere, accesul la piaţa bursieră poate fi deschis în egală măsură societăţilor financiare şi băncilor (în ţările care au adoptat principiul băncii universale) sau limitat exclusiv la societăţile financiare sau de bursă (cazul SUA şi Japonia).

\r\n

În cele mai multe ţări, pentru a fi eligibile la calitatea de membru şi a-şi păstra această calitate firmele trebuie să îndeplinească o serie de condiţii generale:\r\n• să primească o autorizaţie în acest sens de la organismul care reprezintă autoritatea pieţei (de tipul Securities and Exchange Comission, în SUA), pentru primirea licenţei respective firma trebuind să aibă în obiectul de activitate efectuarea de operaţiuni cu titluri financiare şi să dispună de personal calificat în acest sens;\r\n• să dispună de un volum minim de capital, în funcţie de natura şi mărimea afacerilor pe care le desfăşoară, şi să prezinte garanţiile prevăzute de lege şi regulamentul bursei;\r\n• să contribuie la fondurile bursei prin modalităţile şi volumul stabilít de regulamentele acesteia;\r\n• să respecte toate obligaţiile stabilite prin lege şi regulamentele bursei în legătură cu negocierea, încheierea şi executarea tranzacţiilor bursiere.

\r\n

Din calitatea de membru izvorăsc o serie de drepturi a căror întindere este diferită de la o bursă la alta, dar care, în principal, constau în următoarele:\r\n• dreptul membrului bursei de a fi prezent direct sau prin reprezentanţi în incintă şi de a efectua operaţiuni bursiere, în cont propriu sau/şi pentru terţi;\r\n• dreptul de a participa la elaborarea sau/şi modificarea statutului şi regulamentelor bursei;\r\n• dreptul de a participa la administrarea instituţiei bursei, inclusiv de a alege şi a fi ales în organele de conducere.

\r\n

La NYSE, aşa cum am arătat, numărul de membrii ai bursei este limitat, iar pentru a dobândi această calitate, trebuie să îndeplinească anumite cerinţe. Dar, pe lângă membrii propriu-zişi, se cunosc şi alte categorii de membri: „membri cu chirie” (leased members), respectiv cei care au închiriat un loc de la membrii bursei; „membri parţiali” (access members), adică acele firme care pot tranzacţiona în sala de negocieri ca şi membrii plini, dar nu au dreptul să lucreze ca specialist; „membri aliaţi” (allied members) este o denumire care se aplică pentru acţionarii principali sau cadrele de conducere ale organizaţiilor membre şi care sunt înregistraţi la NYSE, aceştia neputând să efectueze tranzacţii în\r\nsala de negocieri; „membri acceptaţi” (approved persons) sunt cei care contribuie cu capital la bursă, dar nu au nici un rol în managementul acesteia; „membri corespondenţi” (office members) sunt aceia care nu participă frecvent la tranzacţii în sala de negocieri, concentrându-şi activitatea pe gestiunea conturilor clienţilor şi pe operaţiuni financiare, altele decât executarea de ordine de bursă.

\r\n

La Tokyo Stock Exchange, principala bursă japoneză, calitatea de membru revine exclusiv societăţilor financiare autorizate în acest sens de Ministerul de Finanţe. Există trei categorii de membri: membri plini, membri saitori – tipici pentru bursele japoneze – şi membri speciali.

\r\n

Membrii plini sunt societăţi financiare angajate în vânzarea/cumpărarea de titluri la bursă fie în calitate de comerciant de titluri, deci în cont propriu, fie în calitate de intermediar; deci în contul clienţilor lor. Numărul acestor membri este limitat la 114. Prin urmare, societăţile de bursă nemembre, ca şi investitorii, pot participa la tranzacţii în incinta bursei numai indirect, prin plasarea ordinelor lor la membrii plini.

\r\n

Membrii saitori sunt societăţi financiare care acţionează exclusiv în incinta bursei pentru tranzacţiile făcute de membrii plini. Ei nu au dreptul să negocieze în cont propriu şi nici să primească ordine de la nemembri sau de la investitori. Numărul acestora este limitat, la Bursa din Tokyo, la 4 firme. O funcţie similară îndeplinesc, la Bursa de la Osaka, membrii nakadachi.

\r\n

Membrii speciali sunt societăţi financiare specializate în tranzacţii privind ordine de bursă care nu pot fi executate pe celelalte pieţe bursiere din Japonia. Ca atare, ei îndeplinesc o funcţie de interconectare a diferitelor burse nipone.

\r\n

Legea japoneză prevede ca membrii plini, ca şi membrii saitori să fie corporaţii legal constituite, autorizate pentru operaţiuni cu titluri financiare prin licenţă a Ministerului de Finanţe (Biroul pentru Titluri Financiare).

\r\n

În Marea Britanie, calitatea de membru poate reuni atât persoane fizice, cât şi persoane juridice. Pentru aceasta, ele trebuie să aibă un nivel adecvat al capitalului social, experienţă în domeniul financiar, o situaţie financiară corespunzătoare şi capacitatea decvată desfăşurării operaţiunilor de comerţ şi intermediere cu titluri. Spre deosebire de NYSE şi TSE, aici, cumpărarea unui loc în bursă nu este o recondiţie a dobândirii calităţii de membru, membrii plătind o taxă de admitere la bursă, care depinde de numărul de agenţi pe care îi angajează firma membră pentru tranzacţii în bursă.

\r\n

Notă personală: În Republica Moldova, membru bursei este persoană juridică, autorizată de Comisia Naţională Pieţei Financiare (CNPF) pentru a desfăşura activitate de brokeraj sau de dealer, care deţine în posesie cu drept de proprietate cel puţin o acţiune a Bursei de Valori a Moldovei şi care corespunde următoarelor cerinţe de calificare:\r\na) să posede licenţă corespunzătoare valabilă, eliberată de CNPF;\r\nb) să se conformeze cerinţelor privind capitalul propriu minim şi fondul de garanţie, corespunzător normelor impuse de către CNPF şi Bursă;\r\nc) să dispună active financiare disponibile pentru a achita taxele şi cotizaţiile curente stabilite de Bursă;\r\nd) să dispună de un birou, dotat cu mijloace de operare tehnică şi comunicaţie, în vederea primirii documentelor necesare desfăşurării activităţii în relaţiile cu Bursa şi care va pune la dispoziţia Bursei informaţiile solicitate de către aceasta;\r\ne) membrii conducerii şi colaboratorii autorizaţi vor avea studii superioare şi/sau practică profesională în domeniile: economic, financiar, bancar, afaceri sau juridic şi vor avea o bună reputaţie civică şi integritate morală;\r\nf) cel puţin doi angajaţi ai solicitantului vor fi autorizaţi de către CNPF şi/sau Bursă;\r\ng) să dispună de un cont deschis la banca de decontare indicată de către Bursă;\r\nh) să nu dispună în componenţa colaboratorilor săi persoane care au fost condamnate pentru falsificarea documentelor sau titlurilor financiare, furturi, luarea mitei şi alte încălcări cu scopul de a obţine beneficii personale;\r\ni) să corespundă altor cerinţe, considerate necesare, stabilite de către Bursă şi/sau CNPF.

\r\n

SURSA: din cartea lui VICTOR STOICA – SISTEMUL BURSIER INTERNAŢIONAL

Lasă un răspuns