AVIZ privind initierea repartizarii suplimentare a mijloacelor banesti catre actionarii F.I.N. “Viitorul Tau” S.A. in proces de lichidare

\r\n

Comisia Naţională a Pieţei Financiare aduce la cunoştinţă că lichidatorul F.I.N. “Viitorul Tău” S.A. în proces de lichidare, în temeiul Hotărîrii Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie din 16.01.2013 (dosar nr.2e/13-2e-3865/09), a iniţiat procedura de repartizare a mijloacelor băneşti, obţinute în rezultatul vînzării pachetelor de acţiuni din portofoliul investiţional existente la momentul redeschiderii procedurii de lichidare a F.I.N. “Viitorul Tău” S.A.

\r\n

Suma mijloacelor băneşti disponibile pentru a fi distribuite acţionarilor fondului constituie 53000 lei. Ţinînd cont de faptul că fondul a emis 36358478 acţiuni simple nominative, mijloacele băneşti ce revin la o acţiune a fondului constituie 0,0014577 lei. Astfel, suma ce revine unui acţionar se va calcula prin înmulţirea valorii ce revine la o acţiune cu numărul de acţiuni ce le deţine acţionarul conform registrului deţinătorilor de valori mobiliare.

\r\n

Mijloacele băneşti vor fi distribuite acţionarilor prin intermediul B.C. “Moldindconbank” S.A. şi a filialelor ei începînd cu data de 3 iunie 2013. Acţionarii fondului persoane fizice vor putea ridica mijloacele respective la prezentarea obligatorie a actului de identitate, iar reprezentanţii lor – la prezentarea procurilor autentificate conform legislaţiei în vigoare. Moştenitorii legali sau testamentari ai acţionarilor fondului îşi vor perfecta, în conformitate cu legislaţia în vigoare, documentele privind dreptul de proprietate asupra acestora.

\r\n

Acţionarii fondului persoane juridice, pentru ridicarea mijloacelor băneşti, vor prezenta următoarele documente: certificatul de înregistrare a întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor ce confirmă administratorul. Reprezentanţii persoanelor juridice vor prezenta şi procura perfectată în conformitate cu legislaţia şi buletinul de identitate.

\r\n

Pentru informaţii suplimentare acţionarii F.I.N. “Viitorul Tău” S.A. pot să se adreseze lichidatorului – dna Livia Samson (mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 77, tel.859-512).

\r\n\r\n__________\r\nComisia Naţională a Pieţei Financiare\r\nHotărîre nr.21/3 din 02.05.2013 cu privire la aprobarea Avizului privind iniţierea repartizării suplimentare a mijloacelor băneşti către acţionarii F.I.N. „Viitorul Tău” S.A. în proces de lichidare //Monitorul Oficial 104-108/594, 10.05.2013

Lasă un răspuns